کوژپشت نتردام

کوژپشت نتردام

"To the deuce with t...
ساعت ۱:٢٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
The Hunchback of Notre Dame"To the deuce with the whole set of canons!" "Abb� Claude Choart! Doctor Claude Choart! Are you in search of Marie la Giffarde?"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"به شیطان با مجموعه ای کامل از کنون!"

"Abb کلود Choart! دکتر کلود Choart! آیا شما در
جستجو ماری در Giffarde؟ "

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"One would say that ...
ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
Hunchback of Notre Dame, The, Level 3, Penguin Readers (Penguin Readers S.)"One would say that he was a Doge of Venice on his way to his bridal with the sea." "Say, Jehan! here are the canons of Sainte-Genevi�ve!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"یکی می گویند که او Doge ونیز در راه او بود
به جشن عروسی خود را با دریا ".

"بگو ، Jehan! اینجا کنون از Sainte - Genevive!"

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Hol� h�! Masters o...
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
The Hunchback of Notre-Dame (Webster's Finnish Thesaurus Edition)"Hol� h�! Masters of Arts! All the beautiful black copes! all the fine red copes!" "They make a fine tail for the rector."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"ساعت Hol! کارشناسی ارشد هنر! همه copes زیبا سیاه و سفید!
تمام جریمه copes قرمز! "

"آنها دم زیبا برای پیشوا".

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"And the chaplains o...
ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
Disney's The Hunchback Of Notre Dame #1 (Marvel Comics)"And the chaplains of the Sainte-Chapelle, with their gray ~amices; cum tunices grisis~!" "~Seu de pellibus grisis fourratis~!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"و chaplains از Sainte - Chapelle ، با رنگ خاکستری
~ amices ؛ tunices تقدیر grisis ~! "

"~ Seu د pellibus grisis fourratis ~!"

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Ho h�! Master Joac...
ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
The Hunchback of Notre Dame Sticker Book (Collectible Sticker Book with Full Set of 66 Stickers)"Ho h�! Master Joachim de Ladehors! Ho h�! Louis Dahuille! Ho he Lambert Hoctement!" "May the devil stifle the procurator of the German nation!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"ساعت هو! استاد یواخیم د Ladehors! ساعت هو! لویی
Dahuille! هو او لامبرت Hoctement! "

"مه خفه کردن شیطان عامل از ملت آلمان!"

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"That is an injustic...
ساعت ۱:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
The Hunchback Of Notre Dame"That is an injustice," said all the scholars. "Down with the Chancellor of Sainte-Genevi�ve!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این بی عدالتی شده است ، گفت :" تمام دانش پژوهان. "مرگ بر
صدراعظم از Sainte - Genevive! "

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Down with the docto...
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
Hunchback of Notre Dame: Friends in High Places (Little Play-a-sound)"Down with the doctors!" "Down with the cardinal disputations, and quibblers!" "My cap to you, Chancellor of Sainte-Genevi�ve! You have done me a wrong. 'Tis true; he gave my place in the nation of Normandy to little Ascanio Falzapada, who comes from the province of Bourges, since he is an Italian."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"داون با پزشکان!"

"مرگ بر disputations کاردینال و quibblers!"

"کلاه من به تو ، از صدراعظم Sainte - Genevive! شما
انجام داده اند به من اشتباه است. تیس 'واقعی ؛ او به جای من در
ملت نرماندی به کمی Ascanio Falzapada ، که می آید
از استان بورژ ، از او ایتالیایی است. "

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Down with the six t...
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٩ 
Disney's Treasury of Children's Classics: From the Fox and the Hound to the Hunchback of Notre Dame"Down with the six theologians, with their white surplices!" "Are those the theologians? I thought they were the white geese given by Sainte-Genevi�ve to the city, for the fief of Roogny."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"مرگ بر شش اهل علم ، با surplices سفید خود را!"

"آن دسته از اهل علم؟ من فکر کردم آنها
غازها سفید داده شده توسط Sainte - ، Genevive به شهرستان را برای
ملک از Roogny ".

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Hold on, here's my shoe; you are better placed than I,
ساعت ۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦ 
"Hold on, here's my shoe; you are better placed than I,

fling it in his face.""~Saturnalitias mittimus ecce nuces~."
کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Tell me, Robin Pouissepain, who is that yonder?"
ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦ 
"Tell me, Robin Pouissepain, who is that yonder?""He is Gilbert de Suilly, ~Gilbertus de Soliaco~, the chancellor

of the College of Autun."گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
کتاب بسیار کوچک از اهمیت تاریخی ؛ ارتش ؛ تسلیحات و آموزش و پرورش از اداره muskets.
توسط : اسب سپاه پاسداران اجودان - اداره کل 's

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
Each rivalled his ne...
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
The Hunchback of Notre DameEach rivalled his neighbor in his haste to turn towards the Place. "Is it really our venerable rector, Master Thibaut?" demanded Jehan Frollo du Moulin, who, as he was clinging to one of the inner pillars, could not see what was going on outside.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
هر یک از همسایه خود را در عجله خود را به سمت rivalled روشن
محل.

"آیا واقعا رهبر ارجمند ما ، استاد Thibaut؟" خواستار
Jehan Frollo du Moulin ، که ، تا بود ، چسبیده به
یکی از ستونهای داخلی است ، نه می تواند چه در خارج خواهد شد.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"And the cupboards o...
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
The Hunchback of Notre-Dame (Webster's Thai Thesaurus Edition)"And the cupboards of the procurators!" "And the hutches of the electors!" "And the stools of the rector!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"و cupboards از procurators!"

"و hutches از انتخاب کنندگان!"

"و مدفوع از پیشوا!"


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"And the desks of th...
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
The Hunchback of Notre Dame"And the desks of the scribes!" added his neighbor. "And the beadles' wands!" "And the spittoons of the deans!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"و میز از scribes!" همسایه افزوده است.

"و wands beadles'! "

"و spittoons از رؤسای!"


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Down with the recto...
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
Notre-Dame of Paris (The Hunchback of Notre Dame)"Down with the rector, the electors, and the procurators!" cried Joannes. "We must have a bonfire this evening in the Champ-Gaillard," went on the other, "made of Master Andry's books."
کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Fine gentry are our...
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
The Hunchback of Notre Dame"Fine gentry are our people of the university, not to have caused our privileges to be respected on such a day as this! However, there is a maypole and a bonfire in the town; a mystery, Pope of the Fools, and Flemish ambassadors in the city; and, at the university, nothing!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"اصالت زیبا هستند مردم ما از دانشگاه است ، نه به
باعث دسترسی ما را به عنوان چنین در این روز را به عنوان احترام!
با این حال ، maypole و اتش بازی در شهر وجود دارد ؛
رمز و راز ، پاپ از احمق ها ، سفرا و فلاندرز در
شهرستان ؛ و در دانشگاه ، هیچ چیز! "


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
Master Andry raised ...
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
Victor Hugo's Master Andry raised his eyes, seemed to measure in an instant the height of the pillar, the weight of the scamp, mentally multiplied that weight by the square of the velocity and remained silent.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
استاد Andry چشمان او مطرح شده ، به نظر می رسید که در اندازه گیری
فوری ارتفاع ستون ، وزن از ور رفتن ،
ضرب ذهنی که وزن مربع سرعت
و سکوت.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Devil take you!" gr...
ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
The Hunchback of Notre Dame (Thrift Edition)"Devil take you!" growled Master Andry Musnier. "Master Andry," pursued Jean Jehan, still clinging to his capital, "hold your tongue, or I'll drop on your head!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"شیطان هم می کنید!" growled استاد Andry Musnier.

"استاد Andry ،" ژان دنبال Jehan ، هنوز هم چسبیده به او
سرمایه ، "زبان خود را نگه دارید ، و یا من در سر خود رها!"


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"That fine, big Made...
ساعت ٤:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
The Hunchback of Notre Dame"That fine, big Mademoiselle Oudarde." "Who is as fresh and as gay as though she were a widow."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این بسیار خوب ، دختر خانم بزرگ Oudarde".

"چه کسی است به عنوان تازه و به عنوان همجنس گرا به عنوان اینکه او بیوه شد."


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Musnier, we'll burn...
ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
The Hunchback of Notre Dame "Musnier, we'll burn your books." "Musnier, we'll beat your lackeys." "Musnier, we'll kiss your wife."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:

"Musnier ، کتاب های شما می کنیم. سوختگی"

"Musnier ، we'll lackeys کنید. ضرب"

"Musnier ، همسر خود را می کنیم. بوسه"


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Well," began Jean F...
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
The Hunchback of Notre Dame"Well," began Jean Frollo once more," we must play the devil with them."* * ~Faire le diable a quatre~.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"خب ،" ژان Frollo آغاز شد یک بار دیگر ، "ما باید از بازی
شیطان با آنها. "*


* ~ اقتصادازاد توسط diable quatre ~.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Everything goes by ...
ساعت ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
The Hunchback of Notre Dame"Everything goes by fours in that shop," cried a third; "the four nations, the four faculties, the four feasts, the four procurators, the four electors, the four booksellers."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"همه چیز می رود توسط چهار دست و پا را در آن مغازه ،" جیغ و سوم بوده ؛
"ملت ها و چهار ، چهار دانشکده ، چهار feasts ، چهار
procurators ، انتخاب کنندگان و چهار ، چهار کتابفروشان ".


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Hold, I know him" s...
ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 

The Hunchback of Notre-Dame"Hold, I know him" said one of them; "'tis Master Andry Musnier." "Because he is one of the four sworn booksellers of the university!" said the other.

گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"نگه دارید ، می دانم به او گفت :" یکی از آنها ؛ "' تیس استاد
Andry Musnier ".

"از آنجا که او یکی از چهار کتابفروشان از سوگند یاد شده است
دانشگاه! "گفت : از سوی دیگر.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
The whole band burst...
ساعت ۳:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
Hunchback of Notre DameThe whole band burst into laughter. "Hol� h�! who is scolding so? Who is that screech owl of evil fortune?"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
پشت سر هم گروه را به تمام خنده.

"ح Hol! است که چوبکاری است؟ چه کسی است که از صدای بلند جغد
بخت بد؟ "


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
The gayety redoubled...
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
The Hunchback of Notre DameThe gayety redoubled. The big furrier, without uttering a word in reply, tried to escape all the eyes riveted upon him from all sides; but he perspired and panted in vain; like a wedge entering the wood, his efforts served only to bury still more deeply in the shoulders of his neighbors, his large, apoplectic face, purple with spite and rage.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
gayety مضاعف. پوست فروش ، بزرگ بدون uttering
کلمه در پاسخ ، محاکمه برای فرار از تمام چشم ها پرچ شده بر او
از همه طرف ؛ اما او perspired و panted بیهوده ؛ مانند
ورود به گوه چوب ، تلاش های خود را تنها در خدمت به دفن هنوز
بیشتر عمیق در شانه ها از همسایگان خود ، او را بزرگ ،
چهره سکته اور ، با وجود جاه و جلال و خشم.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"He! of course," con...
ساعت ٩:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
The Hunchback of Notre Dame (Classic horror series)"He! of course," continued the small imp on the capital, "What are they laughing at? An honorable man is Gilles Lecornu, brother of Master Jehan Lecornu, provost of the king's house, son of Master Mahiet Lecornu, first porter of the Bois de Vincennes,--all bourgeois of Paris, all married, from father to son."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"او! البته ،" بچه شریر و شیطان کوچک در پایتخت ادامه داد ،
"چه هستند آنها در خنده؟ انسان محترم است ژیل
Lecornu ، برادر استاد Jehan Lecornu ، ناظم دانشکده از
خانه پادشاه ، پسر استاد Mahiet Lecornu ، باربر اول
پارک ونسن ، -- همه بورژوائی پاریس ، همه ازدواج کرده ،
از پدر به پسر ".


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
A shout of laughter ...
ساعت ٥:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٦ 
Nicholas DeBeaubien's Hunchback of Notre DameA shout of laughter from all the students greeted the unlucky name of the poor furrier of the king's robes.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
فریاد از خنده از همه دانش آموزان استقبال
نام بخت برگشته از پوست فروش فقیر robes پادشاه است.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Bravely spoken, Sir...
ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٦ 
The Hunchback of Notre Dame"Bravely spoken, Sire Gilles Lecornu, master furrier of king's robes!" cried the little student, clinging to the capital.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"دلیرانه صحبت ، سیره و ژیل Lecornu ، استاد خز فروش
robes شاه! "جیغ و دانش آموز کمی چسبیده به
سرمایه.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
"Peace, old crone," ...
ساعت ٩:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
The Hunchback of Notre Dame"Peace, old crone," said a tall, grave person, stopping up his nose on the side towards the fishwife; "a mass had to be founded. Would you wish the king to fall ill again?"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"صلح ، عجوزه پیر گفت :" بلند ، فرد قبر ، قطع کردن
بینی خود را بر روی طرف نسبت به زن سلیطه ؛ "توده بود به
تأسیس شده است. آیا می خواهید به شاه بد سقوط دوباره؟ "


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
It was no easy matte...
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
The Hunchback of Notre DameIt was no easy matter on that day, to force one's way into that grand hall, although it was then reputed to be the largest covered enclosure in the world (it is true that Sauval had not yet measured the grand hall of the Ch�teau of Montargis). The palace place, encumbered with people, offered to the curious gazers at the windows the aspect of a sea; into which five or six streets, like so many mouths of rivers, discharged every moment fresh floods of heads. The waves of this crowd, augmented incessantly, dashed against the angles of the houses which projected here and there, like so many promontories, into the irregular basin of the place. In the centre of the lofty Gothic* fa�ade of the palace, the grand staircase, incessantly ascended and descended by a double current, which, after parting on the intermediate landing-place, flowed in broad waves along its lateral slopes,--the grand staircase, I say, trickled incessantly into the place, like a cascade into a lake. The cries, the laughter, the trampling of those thousands of feet, produced a great noise and a great clamor. From time to time, this noise and clamor redoubled; the current which drove the crowd towards the grand staircase flowed backwards, became troubled, formed whirlpools. This was produced by the buffet of an archer, or the horse of one of the provost's sergeants, which kicked to restore order; an admirable tradition which the provostship has bequeathed to the constablery, the constablery to the ~mar�chauss�e~, the ~mar�chauss�e~ to our ~gendarmeri~ of Paris.
کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
The populace thronge...
ساعت ٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
My Hollywood, the Memories of Patsy Ruth Miller: The Hunchback of Notre Dame / When Both of Us Were Young. (Ackerman Archives Series: Vol. 3) (Ackerman Archives Series: Vol. 3)The populace thronged the avenues of the law courts in particular, because they knew that the Flemish ambassadors, who had arrived two days previously, intended to be present at the representation of the mystery, and at the election of the Pope of the Fools, which was also to take place in the grand hall.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
توده مردم thronged راههای از دادگاه قانون در
خاص ، چرا که آنها می دانستند که اهل فلاندرز سفرا ،
دو روز که قبلا وارد کرده بود ، در نظر گرفته می شود حاضر
در حضور نمایندگانی از رمز و راز ، و در انتخابات
پاپ از احمق ها ، که نیز به اتفاق در
سالن بزرگ.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
 
On that day, there w...
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
The Hunchback of Notre Dame: Novelisation (Disney Novelisation)On that day, there was to be a bonfire on the Place de Gr�ve, a maypole at the Chapelle de Braque, and a mystery at the Palais de Justice. It had been cried, to the sound of the trumpet, the preceding evening at all the cross roads, by the provost's men, clad in handsome, short, sleeveless coats of violet camelot, with large white crosses upon their breasts.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
در آن روز ، بود که اتش بازی در میدان وجود دارد
Grve ، maypole در Chapelle د Braque ، و رمز و راز در
د کاخ دادگستری شد. این گریه شده بود ، به صدای
ترومپت ، شب قبل در تمام جاده های متقاطع ، توسط
مردان شهردار است ، در چادری خوش تیپ ، کوتاه ، آستین از کتهای
کملوت بنفش ، سفید با بزرگ صلیب بر سینه خود.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم