The whole band burst...

Hunchback of Notre DameThe whole band burst into laughter.

"Hol� h�! who is scolding so? Who is that screech owl of evil fortune?"

گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
پشت سر هم گروه را به تمام خنده.

"ح Hol! است که چوبکاری است؟ چه کسی است که از صدای بلند جغد
بخت بد؟ "

/ 0 نظر / 9 بازدید